Estudis genètics per panells NGS
Panell de Anèmies hemolítiques hereditàries degudes a enzimopaties i membranopaties (Codi 10070)

 

Aquest panell combina els panells amb codi 10061 + 10062.

 

Els glòbuls vermells tenen un metabolisme anaeròbic actiu usant la glucosa com a font d’energia. Les principals funcions metabòliques inclouen el manteniment de proteïnes de membrana, la preservació del ferro d’hemoglobina en l’estat Fe3 + i la modulació de l’afinitat de l’hemoglobina per oxigen. Aquestes funcions necessiten la regulació de quatre components: ATP, NADH, NADPH, i 2,3 diphosphoglycerate. Defectes enzimàtics en aquestes vies produeixen anèmies hemolítiques hereditàries degudes a enzimopaties dels glòbuls vermells o malaltia d’emmagatzematge de glucogen. Els defectes enzimàtics comuns inclouen deficiència de piruvat quinasa (PK) i glucosa 6-fosfat deshidrogenasa (G6PD). Defectes en altres enzims són menys freqüents i entre ells es inlcuye la deficiència de hexokinasa, deficiència de glucosa fosfat isomerasa, deficiència de difosfoglicerat mutasa, deficiència de glutatió reductasa, deficiència de glutatió sintetasa, deficiència de glutatió peroxidase, deficiència de gamma-glutamilcisteína sintetasa, deficiència de pirimidina 5 ‘nucleotidasa, deficiència de mioquinasa 1, deficiència de fosfoglicerat quinasa 1, deficiència de triosafosfat isomerasa 1, la malaltia d’emmagatzematge de glucogen per deficiència de fosfofructo kinasa, la malaltia d’emmagatzematge de glucogen per deficiència de aldolasa A, la sobreproducció d’adenosina deaminasa en eritròcits i la metahemoglobinèmia hereditària recessiva tipus 1 i tipus 2.

 

La deficiència de G6PD produeix hemòlisi en resposta a l’estrès oxidatiu com drogues, deshidratació i febre / infecció, mentre que la deficiència de PK es caracteritza per una hemòlisi contínua a causa de la seva activitat a la via glicolítica anaeròbica principal.

 

Els defectes de la membrana dels glòbuls vermells inclouen la esferocitosi hereditària i la eliptocitosis hereditària, també anomenada ovalocitosis. En aquestes malalties hi ha un defecte en la membrana superficial dels glòbuls vermells que els fa tenir una forma d’esfera a la esferocitosi hereditària o una forma el·líptica / ovalada a la eliptocitosis hereditària. Els glòbuls vermells d’aquests pacients tenen una vida útil més curta.

 

La esferocitosi hereditària és la causa més comuna d’anèmia hemolítica entre les persones d’ascendència del nord d’Europa. Menys del 10% dels pacients amb esferocitosi hereditària es manifesta amb la variant severa de la piropoiquilocitosis hereditària, que es caracteritza per anèmia hemolítica severa, dependent de la transfusió, amb inici en la infància i que també pot manifestar-se amb icterícia neonatal.

 

Les complicacions que poden ocórrer a causa de l’anèmia severa inclouen retard del creixement, prominència mandibular i frontal, esplenomegàlia i malaltia primerenca de la vesícula biliar.

 

La Síndrome de Gilbert és l’alteració més coneguda del metabolisme de la bilirubina i es manifesta amb un augment de la bilirubina no conjugada. És a causa d’una deficiència de l’enzim uridina difosfat glucuronil transferasa (UGT) responsable del procés de conjugació. En la literatura s’han descrit casos en què coexisteixen la Síndrome de Gilbert i la esferocitosi hereditària, situació que s’acompanya d’un major grau de hiperbilirubinèmia amb formació de càlculs biliars. Per tant, la Síndrome de Gilbert és un factor modificador de les anèmies hemolítiques hereditàries degudes a membranopaties.

 

Referències

  • Koralkova P, van Solinge WW, van Wijk R. Rare hereditary red blood cell enzymopathies associated with hemolytic anemia – pathophysiology, clinical aspects, and laboratory diagnosis. Int J Lab Hematol. 36(3):388-97, 2014. [PubMed: 24750686]·    Arya R, Layton DM, Bellingham AJ. Hereditary red cell enzymopathies. Blood Rev. 9(3):165-75, 1995. Review. [PubMed: 8563518]·    Valentine WN, Tanaka KR, Paglia DE. Hemolytic anemias and erythrocyte enzymopathies. Ann Intern Med. 103(2):245-57, 1985. [PubMed: 2990276]·    Travis SF. Red cell enzymopathies in the newborn. II. Inherited deficiencies of red cell enzymes. Ann Clin Lab Sci. 12(3):163-77, 1982. [PubMed: 6284015]
  • Gallagher PG. Abnormalities of the erythrocyte membrane. Pediatr Clin North Am. 60(6):1349-62, 2013. [PubMed: 24237975]
  • King MJ, Zanella A. Hereditary red cell membrane disorders and laboratory diagnostic testing. Int J Lab Hematol. 35(3):237-43, 2013. [PubMed: 23480868]
  • Da Costa L, Galimand J, Fenneteau O, Mohandas N. Hereditary spherocytosis, elliptocytosis, and other red cell membrane disorders. Blood Rev. 27(4):167-78, 2013. [PubMed: 23664421]
  • Tavazzi D, Taher A, Cappellini MD. Red blood cell enzyme disorders: an overview. Pediatr Ann. 37(5):303-10, 2008. [PubMed: 18543541]
  • Iolascon A, Perrotta S, Stewart GW. Red blood cell membrane defects. Rev Clin Exp Hematol. 7(1):22-56, 2003. [PubMed: 14692233]