Estudis Bioquímics exclusivament per investigació

Estudi bioquímic de mesura de Ferro plasmàtic Làbil (Labile Plasma Iron, LPI) en sèrum o plasma (Codi 90020)

El mesurament del Ferro plasmàtic Làbil (Labile Plasma Iron, LPI) en sèrum o plasma ajuda a diagnosticar i controlar la toxicitat del ferro i la sobrecàrrega de ferro en sèrum o plasma.

El ferro no unit a transferrina o de l’anglès Non-transferrina Bound Iron (NTBI) es detecta comunament en pacients amb sobrecàrrega de ferro sistèmic que presenten una elevada saturació de transferrina (> 75%). La persistència de NTBI en el plasma condueix a una acumulació excessiva i nefasta de ferro en diversos òrgans com ara el fetge, les glàndules endocrines i el cor.

 

La composició heterogènia de NTBI, des de grans complexos proteics a petits lligands orgànics, (per exemple, citrat de ferro i albúmina), fa que la seva determinació en l’àmbit clínic sigui difícil.

El LPI, és un reflex de l’NTBI total i proporciona un valor relacionat amb el grau de sobrecàrrega de ferro d’un pacient i dels seus nivells totals de NTBI.

El nostre servei determina ferro plasmàtic làbil en sèrum o plasma heparinitzat utilitzant el nostre kit d’eLPI. Aquest assaig està basat en fluorescència i destinat a la detecció semi-quantitativa in vitro de totes les formes de ferro làbil i quelable que poden ser redox actives. Aquest assaig està indicat per a la determinació i / o monitoratge del NTBI total en pacients amb sobrecàrrega de ferro, podent-se aplicar una freqüència de teràpia més adequada.

 

Per a realitzar aquest estudi enviï’ns el formulari «Sol·licitud d’estudi genètic o estudi bioquímic» amb l’opció 90020 de la pag. 2 marcada.

 

Procediment d’enviament de mostres per a estudis bioquímics de mesura de eLPI

Envia per correu ordinari o juntament amb la mostra els següents documents:

– Sol·licitud d’estudi de mesura de eLPI degudament emplenada.

– Consentiment informat de diagnòstic (obligatori) signat pel pacient (o per un tutor / progenitor en cas que el pacient sigui menor d’edat).

– Consentiment informat de recerca (opcional) signat pel pacient (o per un tutor / progenitor en cas que el pacient sigui menor d’edat) en el cas que el pacient estigui interessat en participar en un projecte d’investigació.

Si alguna documentació no fos correcta, es contactaria via e-mail o telefònicament amb el metge sol·licitant per obtenir la informació necessària. Si tota la documentació és correcta s’envia al metge el pressupost de l’estudi sol·licitat. Aquest pressupost s’ha de tornar signat (per correu ordinari o per mail) abans de la finalització de l’estudi.

Es important tenir en compte:

  1. Volum de mostra a enviar i manera d’enviament: 1 ml de SÈRUM FRESC o CONGELAT A GEL SEC. Si us plau, evitar els cicles de congelació i descongelació. Per a cada mostra s’ha d’especificar en el document de la sol·licitud d’estudi l’estat (fresc / congelat) en què s’envia.
  2. Contactar per mail amb info@bloodgenetics.com per informar de l’enviament de la mostres (d’aquesta manera estarem alerta per a la correcta recepció), especificant en l’assumpte de l’email que s’envien MOSTRES PER A ANÀLISI BIOQUÍMIC DE eLPI.
  3. Horari de recepció de mostres:

De dilluns a dijous de 9.00 a 17.00h (es prega no enviar les mostres en divendres).

  1. Notificació de recepció de mostres:

Es contactarà amb el metge per informar de l’arribada de les mostres a les nostres instal·lacions.

  1. Notificació de resultats:

Un cop completat l’estudi, es remet per correu certificat o E-mail encriptat un informe amb els resultats obtinguts, així com la factura de l’estudi realitzat l’import ha de ser abonat en els 30 dies posteriors a la finalització de l’estudi.

  1. Adreça d’enviament de les mostres:

 

BLOODGENETICS S.L.
C/Verge de Guadalupe, 18
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. (+34) 636147238
info@bloodgenetics.com
www.bloodgenetics.com